ଆମର ଇତିହାସ

 • କାସେମ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାକିଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋକୀକରଣ କାରଖାନା, TRENT ଆଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା |ଆମେ 2021 ରେ ଆଗକୁ ବ continue ିବା |
 • କାରଖାନା ଏବଂ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରି କାସିମ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା |
 • ଶକ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉତ୍ପାଦକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ କାରଖାନାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ରୂପାନ୍ତରିତ |
 • ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା |
 • ତୃତୀୟ ପି generation ଼ିର ମିନି ବନ୍ୟାଜଳ ବଜାରକୁ ଆସି ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଲା |
 • ଏସିଆର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ବିକାଶ କରନ୍ତୁ |
 • ଦ୍ୱିତୀୟ ପି generation ଼ିର ମିନି ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପତଳା ଆପଲ୍ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏବଂ ଆମ କମ୍ପାନୀର ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ |
 • ମିନି ବନ୍ୟାଜଳ ସରକାର ଏବଂ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି |ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିକ୍ରିରେ No. ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି |
 • ମିନି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପତଳା ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ ର ପ୍ରଥମ ପି generation ଼ି ଲଞ୍ଚ ହେଲା |
 • କମ୍ପାନୀର ସାଂଗଠନିକ ସଂରଚନାକୁ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |ଅନେକ ସହାୟକ ଏବଂ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି |
 • ୟାନିସ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ କଲମ୍ବିଆରେ ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ |
 • ବାହ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଆଲୋକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟାନିସ୍ ଆଲୋକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ |
 • ପ୍ରଥମ ଡେ-କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ 2009 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ବନ୍ୟାଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା |